Terapi i Stockholm

Hur jag arbetar

Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt. Vilket innebär att jag anpassar terapin efter din problematik och önskemål om vad du tycker att du behöver hjälp med. Jag integrerar olika terapeutiska metoder och arbetssätt vilket ytterliggare ger dig möjlighet att uppnå målet för din terapi.

Mitt terapeutiska förhållningssätt tar utgångspunkt ur ett anknytningsperspektiv. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Vilket påverkar människors psykiska hälsa eller ohälsa.

De terapeutiska behandlingsmetoderna som jag använder mig av är traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance & commitment terapi (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT), schematerapi och mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar till att medvetandegöra beteendemönster genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar och hur de hänger ihop och påverkar vår psykiska hälsa.

Acceptance & commitment terapi (ACT) syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv.

Compassionfokuserad terapi (CFT) syftar till att hjälpa människor med dålig självkänsla att mobilisera inre resurser för känslor av självförtroende, självrespekt och självtillit.

Schematerapi syftar till att läka de emotionella ”såren” och hitta mer funktionella coopingstrategier som ser till att människor får sina behov tillgodosedda och arbeta med dysfunktionella förhållningssätt.

Mindfullness (medveten närvaro) syftar till att att förbättra människors psykiska funktionsförmåga och välbefinnande genom att träna sig i att medvetet lägga märke till hur man har det just nu.

Hos mig kan du gå i individuell psykoterapi, parterapi och familjesamtal. Jag arbetar med olika psykoterapeutiska inriktningar och har lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Jag arbetar efter en på en helhetssyn på mäniskan. Jag arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tystnadsplikten är en självklarhet och jag följer Socialstyrelsens bestämmelser om sekretess och tysnadsplikt

Vad händer?

Det första samtalet är ett så kallat bedömningssamtal, en kartläggning över vad det är du söker för och vilka förväntningar du har på terapin.. Du får då berätta om vad du vill ha hjälp med och tillsammans upprättar vi en behandlingsplan. Mellan gångerna får du hemuppgifter att arbeta med, så att processen hela tiden går framåt. I början av terapin är det bra att ses några gånger relativt tätt, sen kan vi tillsammans komma överens om hur ofta du kommer till mottagning

Att påbörja en terapi kan ibland vara ett stort steg och upplevas som allt för jobbigt. Tillsammans kommer vi överens om hur vi ska lägga upp arbetet. Mellan besöken erbjuder jag kontakt via mail för att hålla processen igång. Detta ingår i priset och upprätthåller kontakten mellan oss.

Kontakta mig