Om kognitiv beteendeterapi /schematerapi

Kort om KBT

Tankar och beteende

KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier (eller kognitiv beteendeterapi) och är den svenska översättningen av CBT – Cognitive Behavioral Therapy. Namnet kommer sig av att terapiformens teorier och metoder  kognitions- och inlärningspsykologin. 

KBT är en målorienterad behandlingsform där samarbete och samförstånd med terapeuten är en central del

KBT har ett tydligt fokus

I KBT börjar man alltid med att bestämma sig för vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Det gör att man kan utnyttja tiden effektivt, och utvärdera om det man gör faktiskt fungerar.

KBT är fokuserat på nuet

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är ofta viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv behöver man arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid.

Lite teori 

 Vad är Kognition

 Kognition innebär hjärnans förmåga att tolka, hantera och manipulera information, dvs de sinnesintryck som vi samlar in genom att vara uppmärksam.

  • uppmärksamhet och koncentration
  • minne
  • problemlösningsförmåga
  • planering
  • organisation
  • tidsuppfattning

Vad är Inlärningsteori

Inom beteendeterapin är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.

Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden någon gång lärts in. Att ändra på dem blir då en fråga om att lära om, eller lära sig något nytt.

Inlärning kan ske på flera olika sätt. Har vi vid något tillfälle blivit skrämda kan det ha lett till att vi kopplar ihop en viss sak med en obehagskänsla. Det kallas för ”klassisk betingning”.

Men en rädsla kan också uppstå till följd av att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders, beteende. Det kallas för ”modellinlärning”.

Slutligen så styrs våra beteenden också av vilka konsekvenser de får, vilket kallas för ”operant betingning”.

Om ett beteende får en positiv konsekvens så är chansen god att man upprepar det. Det kan leda till att vi blir hjälpsamma och artiga, men också till att vi undviker det vi är rädda för, eftersom undvikandet på kort sikt leder till den positiva konsekvensen att vi blir av med vår rädsla och ångest.

Om schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och har utvecklats av psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden, tillsammans med våra samlade erfarenheter av hur vi tidigare hanterat liknande situationer, både medvetet och omedvetet. Under begreppet ”schema” samlas och beskrivs dessa fenomen, därmed namnet schematerapi.

Man kan säga att vi under uppväxten lärt in om oss själva och omgivningen, hur vi bäst hanterar olika situationer. När vi inte får våra känslomässiga behov tillfredsställda under uppväxten så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet.

Kontakta mig